P R I V A C Y   V E R K L A R I N G

P R I V A C Y   V E R K L A R I N G

Contactgegevens
Praktijk Bloom Your Mind
Hypnose - Coaching - Therapie
Schellaertstraat 31
6105 BV Maria Hoop
info@bloomyourmind.nl
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Een ieder die met persoonsgegevens werkt, zoals gegevens van medewerkers en contactgegevens van relaties, krijgt te maken met deze wetgeving. Je privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens Praktijk Bloom Your Mind, Hypnose - Coaching - Therapie van je verzamelt via onze website en via interactie middels onze social media kanalen, en hoe we die gegevens gebruiken.

Persoonsgegevens die Praktijk Bloom Your Mind verwerkt
Praktijk Bloom Your Mind verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geboortedatum
- Gegevens over je activiteiten op onze website
- Bankrekeningnummer voor facturatie
- Actief verstrekte gegevens tijdens een coachingsprogramma, schriftelijk, telefonisch of per mail

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bloomyourmind.nl, dan verwijderen wij de gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Praktijk Bloom Your Mind persoonsgegevens verwerkt
Praktijk Bloom Your Mind verwerkt je persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst zo goed mogelijk te kunnen naleven en verwerkt de gegevens voor de volgende doelen:
- De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
- Het onderhouden van contact
- Een goede en efficiënte dienstverlening
- Het verrichten van administratieve handelingen
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Nakomen van wettelijke verplichtingen
- Certificering na een afgeronde workshop of cursus
- Geautomatiseerde besluitvorming
- Praktijk Bloom Your Mind neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen

Hoe lang bewaart Praktijk Bloom Your Mind persoonsgegevens
Praktijk Bloom Your Mind zal je persoonsgegevens bewaren in archief zolang nodig is voor de verwerking van een overeenkomst en volgens de wettelijke bewaarplichten. Je persoonsgegevens voor de nieuwsbrief blijven behouden tot dat deze worden verwijdert door de maker middels een uitschrijving.

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Bloom Your Mind verstrekt of verkoopt je gegevens niet aan derden. Tenzij op jouw nadrukkelijk schriftelijk verzoek of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe Praktijk Bloom Your Mind je gegevens beveiligt
Wij vinden het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Praktijk Bloom Your Mind maakt gebruik van zorgvuldige veiligheid voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om Praktijk Bloom Your Mind een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je een verzoek indienen om je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Praktijk Bloom Your Mind en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@bloomyourmind.nl.
 Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Je kunt de hierboven genoemde rechten niet onder alle omstandigheden afdwingen. Zo kan het zijn dat wij je verzoek niet kunnen honoreren ivm wettelijke bepalingen
Praktijk Bloom Your Mind wilt je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Waar Praktijk Bloom Your Mind je gegevens opslaat en verwerkt
De door Praktijk Bloom Your Mind verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in Maria Hoop.

 

Hoe Praktijk Bloom Your Mind je persoonsgegevens beveiligt
Praktijk Bloom Your Mind neemt de bescherming van je gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@bloomyourmind.nl.

Wijzigingen
Praktijk Bloom Your Mind behoudt zich het recht voor om in de privacy verklaring wijzigingen aan te brengen, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of online diensten.
Laatst bijgewerkt op 1 februari 2021. 

slot privacy verklaring.png